قابل توجه افراد HTLV-I مثبت

درمانگاه HTLV-I با حضور پزشکان متخصص اعصاب برای معاینه و درمان و حضور روانپزشک برای مشاوره، کنترل هیجانات و حساسیت زدایی در صورت لزوم

روزهای چهارشنبه - بیمارستان قائم (عج)، ساختمان درمانگاه ها ساعت 9-11

ستاد HTLV-I

ستاد HTLV-I

نو روزنامه

اولین کنگرهHTLV-I