رهنمودهای مشاوره ای برای افراد آلوده به ویروس

 افراد آلوده با ویروس HTLV-I :

1) HTLV-I ویروس ایدز نیست و موجب ایدز نمی گردد بلکه ویروس HIV موجب ایدز می گردد.

2) به پزشکانی مراجعه کنید که حتما تحقیقات علمی و اطلاعات مرتبط با این ویروس داشته باشند.

3) خون، اعضای بدن یا بافت های دیگر را اهدا ننمایید.

4) سر سوزن ها یا سرنگها را با دیگران بطور مشترک استفاده نکنید.

5) تماسهای جنسی بهداشتی ( بخصوص مردان که سلول منتقل میکنند ) را در نظر داشته باشید تا از انتقال جنسی ویروس ممانعت بعمل آید.

6) مادران شیرده از خورانش از پستان به نوزادان خودداری نمایند و شیر خود را بعد از آماده سازی و در شیشه با راهنمایی پزشک بدهند.

ستاد HTLV-I

ستاد HTLV-I

نو روزنامه

اولین کنگرهHTLV-I