دکتر محمد مهدی اعتمادی

دکتر محمد مهدی اعتمادی
ايميل: mmeatemadi@mums.ac.ir

سوابق تحصيلي
مدرك تحصيلي
رشته تحصيلي
سال اخذ مدرك
دانشگاه
پزشكي عمومي
پزشكي عمومي
1345
دانشگاه فردوسی مشهد
تخصص مغز و اعصاب
تخصصی
1356
پاریس - فرانسه
دوره هاي نوروآناتومي – الكتروفيزيولوژي – نوروفيزيولوژي
تخصصی
1355
فرانسه

ستاد HTLV-I

ستاد HTLV-I

نو روزنامه

اولین کنگرهHTLV-I